Ekosysteemipalvelut

Ekosysteemipalvelut kuvaavat laajaa hyötyjen kirjoa, joita ihminen saa luonnosta. Käsitteenä termi on verrattain tuore, vaikka luonnon tuottamat palvelut ovat välttämättömiä ihmisen jokapäiväiselle elämälle. Ekosysteemipalvelut jaetaan kolmeen ryhmään: tuotantopalvelut, säätely- ja ylläpitopalvelut sekä kulttuuripalvelut. Tuotantopalvelut ovat yleensä aineellisia hyödykkeitä, kuten metsistä ja meristä saatava ravinto. Säätely- ja ylläpitopalvelut ovat moninaisia ja niihin lukeutuvat mm. ilmakehän hiilen sitominen ja ihmisperäisten haitta-aineiden biologinen puhdistus. Kulttuuripalveluissa luontoa käytetään vaikkapa virkistykseen ja inspiraation lähteenä.

Tässä hankkeessa kartoitamme hankealueen meriluontotyyppien oleelliset ekosysteemipalvelut nyt ja tulevaisuudessa (v. 2020 ja v. 2120) tuottamalla ekosysteemipalvelumuutosten yhteisindeksin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemissä saattavat heijastua ihmisen hyvinvointiin heikentyneinä ekosysteemipalveluina, millä on suuri vaikutus hankealueen asukkaisiin ja yhdyskuntasuunnitteluun. Ekosysteemi-indeksin avulla saamme kokonaisvaltaisen kuvan, missä nykyiset ja tulevaisuuden ekosysteemipalvelut sijaitsevat sekä, kuinka ilmastonmuutoksen vaikutukset meriluonnossa tulevat niihin vaikuttamaan.

Merenrannat tarjoavat kulttuurisia ekosysteemipalveluita, sillä ihmiset hyödyntävät hiekkarantoja virkistyskäyttöön. Storsandin hiekkaranta kuvassa on suojelualue Uudessakaarlepyyssä.
Kuva: Carina Järvinen / Metsähallitus