Tulevaisuuden skenaariot

Mereisten lajien ja luontotyyppien levinneisyys on ennustettavissa sitä mukaan, kun niihin vaikuttavista ympäristötekijöistä saadaan tietoa. Esimerkiksi suolapitoisuus on yksi merkittävä lajien levinneisyyteen vaikuttava tekijä, koska liian alhaisena se rajoittaa mereisten lajien esiintymistä ja toisaalta liian korkea suolapitoisuus rasittaa makeanveden lajeja. Valon määrä puolestaan säätelee perustuotantovyöhykkeen eli syvyysalueen, jolla vesikasvit ja levät kasvavat, kun taas lämpötila vaikuttaa pohjaeläinten energiankulutukseen. Nämä elottomat eli abioottiset ympäristötekijät monien muiden ohella luovat perustan lajien ja luontotyyppien levinneisyydelle. 

Koska ilmastonmuutos vaikuttaa ympäristötekijöihin ja muuttaa alueelle tunnusomaisia piirteitä, pyrimme hyödyntämään uusimpia skenaariomallinnuksia ilmastonmuutoksen vaikutuksista ympäristöön. Jos esimerkiksi pystymme ennustamaan, miten ilmastonmuutos vaikuttaa suolapitoisuuteen tai näkösyvyyteen, pystymme rajaamaan elinkelpoisia alueita lajeille, joiden levinneisyyteen nämä tekijät vaikuttavat. Mallinnuksessa käytettävien arvioiden perusteella pystymme ennustamaan mereisten lajien ja luontotyyppien levinneisyyden ja muodostamaan realistisen tulevaisuuden kuvan hankealueesta, mitä voidaan hyödyntää ilmastonmuutokseen varautumiseen ja vaikkapa merialuesuunnitteluun. 

Rakkolevää Itämeressä.
Kuva: Lotta Nygård / Länsstyrelsen Västernorrland

Tuloksia ECOnnect projektista

Lajien levinneisyysmallit jotka tehtiin projektissa löytyvät nyt SeaGis karttapalvelusta.

Projektin raportit löytyvät tältä nettisivulta osion ”raportteja” alta.