Fältdata ger en glimt av framtiden

Under maj månad påbörjades provtagningen av bottenfauna på sand- och mjukbottnar i Bottenhavet. Provtagningen, som görs från båt med en specialdesignad bottenhuggare, kommer att utföras i hela Botnia-Atlanticas kustområde i Finland och Sverige under sommaren 2019. Bottenfauna eller benthos är organismer som lever i eller på mjukbotten och utgörs i princip enbart av evertebrater (ryggradslösa djur). Provtagning av bottenfauna används som en metod för att bedöma havets ekologiska status då olika havsmiljöer har olika sammansättning av bottenfauna.

Syftet med ECOnnect är att undersöka effekterna av klimatförändringar på den marina undervattensmiljön. Projektet är inte bara baserat på modelleringar av klimatscenarier, utan också på insamlade data från havet. Diversitet och utbredning av mjukbottenarter vittnar om hur havet påverkas av olika miljövariabler. Bottenfaunaprovtagning används därför inom forskningen för att tyda effekter av miljöförändringar. Förändringar i utbredning eller antal individer i mjukbottensamhället kan indikera till exempel förändrad syretillgång eller näringsbelastning. Sommarens bottenfaunaprovtagning kommer både ge oss information om havsområden där det tidigare varit kunskapsbrist och möjliggöra en bättre kartläggning av den framtida havsmiljön.