Kentältä kerätty aineisto luo katseen tulevaan

Aloitimme toukokuun puolivälissä pohjaeläinnäytteenoton, joka tehdään veneestä käsin vesistöjen pohjille tarkoitetun sedimenttinäytteenottimen avulla. Pohjaeläinnäytteenottoa toteutetaan sekä Suomen ja Ruotsin puolella kesällä 2019 kattaen koko Botnia-Atlantica-hankealueen. Pohjaeläimet ovat selkärangattomia eläimiä, jotka elävät vesistöjen pohjalla joko kiinteällä alustalla, kasvien seassa, pohjaan kaivautuneina tai vapaasti uiden pohjan läheisyydessä. Pohjaeläinnäytteenottoa on yleisesti käytetty vesistöjen ekologisen tilan seurannassa, sillä erilaisilla vesistötyypeillä on omanlaatuisensa pohjaeläinfauna.

ECOnnect-hanke selvittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia vedenalaiseen meriluontoon eikä työ perustu pelkästään tietokoneella tehtyihin ilmastomalleihin, vaan konkreettiseen aineiston keräämiseen merellä. Pohjaeläinnäytteenotto menetelmä havainnollistaa hyvin ympäristötekijöiden vaikutusta lajiston monimuotoisuuteen ja levinneisyyteen, sillä muutokset pohjaeläinten esiintymisessä tai yksilömäärissä kertovat muun muassa ympäristön tilan muutoksista kuten pohjien happitilanteesta tai ravinnekuormituksesta. Kentältä kerätty aineisto ei vain täydennä nykymallien tietoaukkoja, vaan mahdollistaa myös tarkempien tulevaisuuskarttojen mallinnuksen.

Kentältä kerätyt aiempien vuosien pohjaeläinnäytteet Suomen ja Ruotsin rannikolla.