Allmänt om projektet

Syftet med projektet ECOnnect är att visa de troliga effekterna av klimatförändringen i Bottniska viken om hundra år (2120). Målet är att den nya kunskapen ska kunna användas av samhällsplanerande myndigheter och möjliggöra ett effektivare och mer hållbart klimatanpassningsarbete.

Med hjälp av geografiska modelleringar baserade på klimatscenarion från SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) och FMI (Finlands meteorologiska institut) kommer klimatförändringens effekter på havsområdet att analyseras. Modelleringarna kommer att resultera i kartor över framtida utbredning av olika undervattensbiotoper och nyckelarter. Det kommer även att göras en konnektivitetsanalys för dessa biotoper och arter samt göras en analys över funktionaliteten av nätverket av skyddade områden. En viktig del inom projektet är också att undersöka klimatförändringens påverkan på marina ekosystemtjänster.

Resultatet av ECOnnect kommer att presenteras i en tydlig framtidskarta som ska kunna användas av samhällsplanerande myndigheter. Även de männsikor som bor i området kommer att få möjlighet att ta del av resultatet.

Projektet är ett Interreg Botnia-Atlantica VA projekt som pågår från maj 2018 till maj 2021 . Samarbetspartners är Länsstyrelsen Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Forststyrelsens Naturtjänster och Södra Österbottens NTM-Central.