Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är olika sorters tjänster (nyttor) som människan får av naturen. Begreppet är relativt nytt trots att dessa tjänster är nödvändiga för människan i det vardagliga livet. Ekosystemtjänsterna delas in i tre olika typer: försörjningstjänster, reglerande och stödjande tjänster samt kulturella tjänster. Försörjande tjänster omfattar varor som produceras av ekosystem, såsom material och näring som erhålls från skog och hav. Reglerande och stödjande tjänster finns av många olika slag och kan t.ex. utgöra lagring av kol från atmosfären och biologisk rening av föroreningar orsakade av människan. Till kulturella tjänster hör bland annat möjligheterna att använda naturen för rekreation och som källa till inspiration. 

Klimatförändringar förväntas påverka ekosystemen vilket kan orsaka förändringar i ekosystemtjänsterna. En försämring av ekosystemtjänster kan drabba både samhällsplaneringen, ekonomin och människors välmående. I projektet granskas de ekosystemtjänster som havet ger oss idag för att sedan jämföras med förväntade ekosystemtjänster i framtiden (år 2120).  Granskningen görs utifrån ett ekosystemtjänstindex som ger en bild av de viktiga ekosystemtjänster som produceras samt hur klimatförändringen kan tänkas att påverka dessa tjänster. 

Havsstränder erbjuder kulturella ekosystemtjänster, eftersom människor ofta använder sandstränder för rekreation. Storsand på bilden är skyddat område vid Nykarleby, Finland.
Bild: Carina Järvinen / Forststyrelsen