Framtidsscenarier

Havets egenskaper (tex. salthalt, temperatur och siktdjup) kan vara helt avgörande för en arts överlevnad. Salthalten i vattnet reglerar till exempel förekomsten av marina arter och brackvattenarter. Mängden solljus påverkar växternas tillväxt och vattentemperaturen har inverkan på bottendjurens energiförbrukning. Kunskapen om hur havsmiljön påverkar utbredningen av marina arter och naturtyper idag ger oss möjlighet att förutspå effekterna av en förändrad havsmiljön i framtiden.

I projektet använder vi de nyaste klimatmodellerna för hur den globala uppvärmningen kommer att påverka klimatet i havet. Utifrån klimatmodellerna kan vi få en bild av den framtida havsmiljön och förutspå hur den påverkar utbredningen av arter och naturtyper. Till exempel framtida förändringar i salthalt och grumlighet hjälper oss att peka ut de områden där vi i framtiden kan förvänta oss undervattensarter så som blåstångsbälten och musselbankar.

Blåstång i Östersjön.
Bild: Lotta Nygård / Länsstyrelsen Västernorrland

Resultat från projekt ECOnnect

Artmodelleringarna gjorda i projektet ECOnnect hittar du från SeaGis karttjänst.

Slutrapporterna hittar du från denna hemsida under ”rapporter”.