Ekologisk konnektivitet

Kontakten mellan olika livsmiljöer, så kallad ekologisk konnektivitet, är viktig för arters överlevnad. Djur och växter behöver ha möjlighet att sprida sig till nya lämpliga områden, särskilt om deras nuvarande områden blir ogynnsamma. Konnektiviteten mellan olika livsmiljöer är av stor betydelse då man ska förutspå effekterna av klimatförändringar, eftersom ett förändrat klimat ofta förändrar livsmiljöer.  

God konnektivitet är en förutsättning för att skapa ett långsiktigt funktionellt nätverk av skyddade områden. Målsättningen med ett nätverk är att det ska bevara naturvärden genom att bidra till motståndskraft och återhämtning mot förändring eller störningar, så kallad resiliens. Arter får då lättare att klara av förändringar och störningar i dess livsmiljö. Projektet Econnect kommer att analysera konnektiviteten mellan olika undervattensbiotoper och naturtyper, men också mellan marina naturskyddsområden. Detta kommer att resultera i en kartläggning av dagens ekologiska konnektivitet samt hur den kan komma att förändras i framtiden utifrån olika klimatscenarier. Analyserna kommer att utgå från utbredningskartor (modellerade prediktioner) över viktiga eller känsliga undervattensbiotoper och arter, och nätverket av marina skyddade områden.

En karta över Sveriges och Finlands kustlinjer, där konnektivitet mellan marina naturtyper och naturskyddsområden presenteras i olika färger.